Polski Związek Solaryjny stoi na stanowisku, iż wprowadzenie w Polsce normy 0,3 W/m², jako normy obowiązującej dla wszystkich urządzeń opalających – nowych i używanych, jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym równorzędne zasady działalności wszystkich podmiotów świadczących usługi opalania, propagującym jeszcze bardziej bezpieczne opalanie oraz umożliwiającym efektywniejszą obronę przed negatywnymi i nieprawdziwymi zarzutami kierowanymi w stronę branży solaryjnej za pośrednictwem mediów, z jakimi mamy do czynienia w bieżącym roku.

Polski Związek Solaryjny rekomenduje wprowadzenie normy 0,3 W/m² wraz ze skutecznym systemem kontroli i pomiarów przedstawicielom właściwych organów administracji rządowej, w tym: Ministerstwu Zdrowia, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Stanowisko PZS pozostaje w zgodności z decyzjami Komisji Europejskiej, dążącej do wprowadzenia normy 0,3 W/m² w całej Unii Europejskiej, za pośrednictwem odpowiednich zmian przepisów prawa wspólnotowego. W zakresie wprowadzenia nowej normy w Polsce PZS współpracuje z międzynarodowymi organizacjami: European Sunlihgt Association oraz Prosafe.

Zarząd Polskiego Związku Solaryjnego