Czy na urządzeniu opalającym została umieszczona polska wersja językowa ostrzeżenia:

„Promieniowanie UV może powodować uszkodzenia oczu i skóry, takie jak starzenie się skóry i w konsekwencji rak skóry. Czytaj uważnie instrukcje. Noś gogle ochronne. Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość na opalanie.”

Norma nie przewiduje ani nie określa miejsca umieszczenia tych informacji ani jej wielkości, ale przyjmuje się, że winno to być w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.

Obowiązek umieszczenia tego ostrzeżenia wynika z § 5 ust. l rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) w związku z postanowieniami pkt.7.13 normy PN EN 60335-2-27:2004 i pkt. 7.13 normy PN-EN 60335-1:2004.

Czy urządzenie posiada numer towaru, kod kreskowy, EAN ?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na każdym urządzeniu powinna być umieszczona tabliczka lub naklejka z określeniem nazwy producenta, jego adresem, nazwą i typem urządzenia, określeniem jego parametrów elektrycznych, typem i rodzajem emiterów (lamp i halogenów), oraz inne informacje identyfikujące urządzenie.

Czy urządzenie posiada oznakowanie CE ?

Umieszczenie znaku CE potwierdza zgodność produktu z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami i leży w gestii producenta. Wzór znaku CE zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego).

Czy urządzenie posiada deklarację zgodności ?

Deklaracja zgodności potwierdza zgodność produktu z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami i jej wydanie leży w gestii producenta. Wymóg posiadania deklaracji zgodności wynika z § 10 ust 1-3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Czy urządzenie posiada instrukcję obsługi ?

Dostępność dokumentacji technicznej zgodnie z § 9 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Zapis ten dotyczy posiadania instrukcji obsługi urządzenia.

Czy Twoje urządzenia opalające spełnia wymogi nowej normy 0,3 W/m² ?

Każde nowe urządzenia opalające wyprodukowane po 1 kwietnia 2009r. musi spełniać wymogi nowej normy dotyczącej maksymalnej mocy lamp UV. Norma ta powszechnie nazywana jest normą 0,3 W/m².

Czy na sprzęcie został umieszczony symbol przekreślonego kontenera na odpady ?

Zasadniczo taki symbol powinien być umieszczony przez producenta na naklejce, którą opisaliśmy powyżej ale jeśli go brak to trzeba umieścić taki znaczek na tylnej części obudowy, i oznacza on, że urządzenie winno być utylizowane poprzez przekazanie do punktów zbierających, tak jak lampy solaryjne.

Obowiązek umieszczenia oznaczenia wynika art. 23 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 i I495).