Wymagania sanitarne w solarium

 1. Zakład powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody.
 2. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do jej podgrzewania.
 3. W zakładzie dopuszcza się: podawaniu lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków zawartych z przepisach o warunkach zdrowotnych żywności
  i żywienia.
 4. Szatnia dla osób zatrudnionych (pomieszczenie socjalne) wyposaża się w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną. Każda szafka musi zostać oznakowana w sposób pozwalający określić przechowywany w niej typ odzieży.
 5. Czystą bieliznę (także nowy papier służący do dezynfekcji urządzeń) przechowuje się w przeznaczonej do tego celu szafce także odpowiednio oznakowanej.
 6. Pojemniki na brudną bieliznę lub zużyte środki czystości po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład.
 7. Preparaty kosmetyczne przechowuje się w oryginalnych opakowaniach w sposób chroniący je przed utratą właściwości. W przypadku przechowywania w innym opakowaniu, na opakowaniu umieszcza się etykietę zawierającą: nazwę, producenta, termin przydatności do użycia.
 8. Przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu, w szczególności meble, powinny mieć gładką, nie wchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących, czyszczących, myjących.

Prawidłowe postępowanie z odpadami

 1. Odpady komunalne – wszystkie odpady, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.
 2. Odpady niebezpieczne – odpady zawierając substancje chemiczne
 3. Odpady specjalne – świetlówki UV zawierające rtęć, urządzenia opalające lub ich podzespoły, żarówki oświetleniowe, przeterminowane kosmetyki.
 4. W zakładzie ustala się instrukcje postępowania z odpadami.
 5. Wszystkie odpady komunalne powinny przechowywane są w zamykanych pojemnikach wyposażonych w worki foliowe. Pojemnik znajduje się w każdym pomieszczeniu, w którym świadczone są usługi.
 6. Odbioru odpadów niebezpiecznych dokonują wyspecjalizowane firmy.
 7. Odbiór zużytych lamp UV realizowany jest przez dostawcę tych lamp za pomocą należących do niego środków transportu lub wskazanego podmiotu zbierającego odpady. Transport lamp możliwy jest jedynie przez podmioty mające pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.
 8. Przeterminowane kosmetyki przeznacza się do utylizacji do podmiotów prowadzących taki typ działalności.

Nowa norma europejska - najważniejsze informacje.

Z dniem 01.10.2008 UE zatwierdziła dyrektywę EN 0,3 LVD dotyczącą ograniczenia promieniowania w urządzeniach opalających. Czas wejścia w życie dyrektywy wynosił 6 miesięcy (weszła w życie w dniu 01.04.2009). Do kwietnia 2009 roku wszystkie kraje członkowskie UE miały obowiązek przetłumaczyć dyrektywę na obowiązujący w nich język. Rząd Polski tego nie uczynił.

Pierwsza część dyrektywy odnosi się do wprowadzenia w całej UE normy opalania 0,3 W/m². Część druga dyrektywy, mówi o kodowaniu lamp i urządzeń, które ma wejść w życie 3 lata później, czyli w dniu 01.10.2011 roku.

Dyrektywa dotyczy tylko urządzeń nowych. Każdy kraj zobowiązany jest określić termin obowiązywania dyrektywy dla urządzeń używanych. Chociaż w ostatnim czasie pojawiły się także liczne stanowiska, iż wprowadzona dyrektywa  dotyczy także urządzeń używanych. Dzieje się tak za sprawą interpretacji zwrotu "pierwszego wprowadzenia", który możę być interpretowany jako codzienne otwarcie salonu i pierwsze w danym dniu uruchomienie urządzenia opalającego. Taką właśnie interpretację przyjął rząd czeski.

Dostosowanie urządzeń do nowej normy wygląda następująco:

- dostosowanie techniczne (wymiana lamp, podzespołów, oprogramowania)
- jednorazowy zakup kompletu lamp producenta urządzenia - spełniających normę lub zamienników pochodzących od innego producenta lamp UV
- otrzymanie "paszportu" urządzenia - zawierającego wszystkie dane techniczne, numer seryjny itp.
- otrzymanie certyfikatu przy zakupie w/w lamp i podzespołów.

Wszystkie powyższe czynności wykonać można w firmach będących dystrybutorami nowych urządzeń opalających w Polsce.
Paszport urządzenia  zawiera specjalny kod lamp, jakie wolno stosować w danym urządzeniu. Taki sam kod będzie musiał widnieć na stosowanych lampach. W ten sposób docelowo kontrole PIH i innych  instytucji ograniczą się do sprawdzenia zgodności kodu na lampie z kodem w paszporcie urządzenia.

Specyfikacja kodu:
Podstawa prawna: IEC 61228:2008 obligująca do drukowania na lampach, w widocznym miejscu, kodu zawierającego:

woltaż - wielkość reflektora - właściwości UV lampy

Woltaż: zalecana pojemność dławika, użytego przy określaniu parametrów lamp

Reflektor:

- O – brak reflektora
- B – reflektor > 230°
- N – reflektor < 200°
- R – reflektor 200°≤α≤230°

Właściwości UV lampy jest to stosunek = X / Y, gdzie:

X = Eer [mW/m2] (dla nowej normy < 30) - współczynnik rumienia słonecznego.

Y = jest to współczynnik powstawania niegroźnego raka skóry [nieczerniakowy] (z ang. Non-melanoma skin cancer)

Przykład: 100 – R – 47 / 3,3 - oznacza 100 watową lampę o reflektorze np 210' i rumieniu efektywnym 0,47 mW/cm^2, która nie spełnia normy.


Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej

Czy na urządzeniu opalającym została umieszczona polska wersja językowa ostrzeżenia:

„Promieniowanie UV może powodować uszkodzenia oczu i skóry, takie jak starzenie się skóry i w konsekwencji rak skóry. Czytaj uważnie instrukcje. Noś gogle ochronne. Niektóre leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość na opalanie.”

Norma nie przewiduje ani nie określa miejsca umieszczenia tych informacji ani jej wielkości, ale przyjmuje się, że winno to być w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.

Obowiązek umieszczenia tego ostrzeżenia wynika z § 5 ust. l rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) w związku z postanowieniami pkt.7.13 normy PN EN 60335-2-27:2004 i pkt. 7.13 normy PN-EN 60335-1:2004.

Czy urządzenie posiada numer towaru, kod kreskowy, EAN ?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na każdym urządzeniu powinna być umieszczona tabliczka lub naklejka z określeniem nazwy producenta, jego adresem, nazwą i typem urządzenia, określeniem jego parametrów elektrycznych, typem i rodzajem emiterów (lamp i halogenów), oraz inne informacje identyfikujące urządzenie.

Czy urządzenie posiada oznakowanie CE ?

Umieszczenie znaku CE potwierdza zgodność produktu z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami i leży w gestii producenta. Wzór znaku CE zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego).

Czy urządzenie posiada deklarację zgodności ?

Deklaracja zgodności potwierdza zgodność produktu z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami i jej wydanie leży w gestii producenta. Wymóg posiadania deklaracji zgodności wynika z § 10 ust 1-3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Czy urządzenie posiada instrukcję obsługi ?

Dostępność dokumentacji technicznej zgodnie z § 9 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Zapis ten dotyczy posiadania instrukcji obsługi urządzenia.

Czy Twoje urządzenia opalające spełnia wymogi nowej normy 0,3 W/m² ?

Każde nowe urządzenia opalające wyprodukowane po 1 kwietnia 2009r. musi spełniać wymogi nowej normy dotyczącej maksymalnej mocy lamp UV. Norma ta powszechnie nazywana jest normą 0,3 W/m².

Czy na sprzęcie został umieszczony symbol przekreślonego kontenera na odpady ?

Zasadniczo taki symbol powinien być umieszczony przez producenta na naklejce, którą opisaliśmy powyżej ale jeśli go brak to trzeba umieścić taki znaczek na tylnej części obudowy, i oznacza on, że urządzenie winno być utylizowane poprzez przekazanie do punktów zbierających, tak jak lampy solaryjne.

Obowiązek umieszczenia oznaczenia wynika art. 23 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 i I495).


Stanowisko PZS dotyczące wprowadzenianowej normy 0,3W/m² w Polsce

Polski Związek Solaryjny stoi na stanowisku, iż wprowadzenie w Polsce normy 0,3 W/m², jako normy obowiązującej dla wszystkich urządzeń opalających – nowych i używanych, jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym równorzędne zasady działalności wszystkich podmiotów świadczących usługi opalania, propagującym jeszcze bardziej bezpieczne opalanie oraz umożliwiającym efektywniejszą obronę przed negatywnymi i nieprawdziwymi zarzutami kierowanymi w stronę branży solaryjnej za pośrednictwem mediów, z jakimi mamy do czynienia w bieżącym roku.

Polski Związek Solaryjny rekomenduje wprowadzenie normy 0,3 W/m² wraz ze skutecznym systemem kontroli i pomiarów przedstawicielom właściwych organów administracji rządowej, w tym: Ministerstwu Zdrowia, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Stanowisko PZS pozostaje w zgodności z decyzjami Komisji Europejskiej, dążącej do wprowadzenia normy 0,3 W/m² w całej Unii Europejskiej, za pośrednictwem odpowiednich zmian przepisów prawa wspólnotowego. W zakresie wprowadzenia nowej normy w Polsce PZS współpracuje z międzynarodowymi organizacjami: European Sunlihgt Association oraz Prosafe.

Zarząd Polskiego Związku Solaryjnego


Nowa koncepcja opalania

Branża solaryjna w Polsce znalazła się w bardzo trudnym okresie. Po wielu latach ciągłego rozwoju nadszedł czas, w którym zupełnie nie przygotowani stanęliśmy przed problemami międzynarodowego kryzysu ekonomicznego i spadającej liczby klientów w salonach solaryjnych.
W sytuacji pogłębionej dodatkowo negatywną, sponsorowaną kampanią medialną, mającą na celu przekonanie klientów o „szkodliwości” solarium i zwrócenie ich uwagi na konieczność dokonywania zakupów innych „zdrowych” produktów brązujących. Do tego dołączyły także chaos dotyczący nowych przepisów Komisji Europejskiej wprowadzających ograniczenie mocy promieniowania lamp UV – czyli powszechnie znanej normy 0,3 W/m² dla nowych urządzeń opalających, a zapewne już wkrótce także urządzeń używanych. Powyższe elementy spowodowały, iż wszyscy mocno odczuliśmy, jak bardzo niewiele potrzeba, aby z przyczyn ekonomicznych cała branża została wyeliminowana z rynku, zlikwidowane zostały tysiące miejsc pracy w salonach solaryjnych, aby jeszcze większa grupa ludzi zasiliła szeregi bezrobotnych, żyjąc na koszt budżetu państwa, a to już poważny problem społeczny.

Co możemy zrobić w obecnej sytuacji?

Niestety, na globalną sytuację ekonomiczną nie mamy wpływu. Tylko dzięki własnym umiejętnościom biznesowym i mądremu podejściu do sprzedaży usług opalania możemy wyeliminować konieczność zakończenia działalności, ale o tym dalej. Do tego jednak potrzebni są klienci, którzy kupią usługę opalania, może nie w takich ilościach jak rok temu, ale na stałym regularnym poziomie. Zmiany przepisów prawa i powszechne wprowadzenie normy 0,3 W/m² dla wszystkich urządzeń wydaje się być nieuniknione, a paradoksalnie nowa norma może stanowić teraz szansę. Tylko dzięki wprowadzeniu zmian proponowanych przez Komisję Europejską i nagłośnieniu ich wprowadzenia, stworzymy kontrargument i zmniejszymy wiarygodność negatywnych informacji na temat opalania w solarium, którymi zasypały nas ogólnokrajowe media. Ponieważ gdy opalamy zgodnie z przepisami, których wprowadzenie poprzedzone zostało badaniami, konsultacjami, dokonanymi przez tak poważny organ jak Komisja Europejska, to wytrącamy z rąk oponentów nieprawdziwe i przesadzone argumenty dotyczące szkodliwości opalania. Wszyscy doskonale wiemy, iż jeżeli szkodzi solarium nawet w normie 0,3 W/m², to co najmniej tak samo szkodzi Słońce. Do tego jednak potrzebne są działania branżowe podejmowane, czy koordynowane przez Polski Związek Solaryjny, w postaci przygotowania odpowiedniej kampanii mającej na celu propagowanie korzyści przede wszystkim zdrowotnych, wynikających z opalania w solarium. W tym zakresie prace PZS obecnie trwają. Rozmiar kampanii zależy oczywiście od zgromadzonych na ten cel środków finansowych.

Klucz do zmiany zawarty jest w systemie Światło Zdrowie Rozsądek. Jaką kampanię możesz zrobić już dziś?

Marketingowa strona systemu pokazuje, jak wykorzystać potencjał tkwiący w informacjach o opalaniu w normie 0,3 W/m² o syntezie witaminy D3 oraz innych związanych z opalaniem zaletach dla zdrowia człowieka. Informacje te z pewnością zwiększą zainteresowanie opalaniem w systemie obecnych klientów oraz spowodują przypływ nowych osób, chcących opalać się zgodnie z nową ideą. Marketing w tym przypadku to przede wszystkim ulotki, banery, rollbanery, plakaty, naklejki, wszystko przygotowane w oparciu o jeden wspólny projekt marketingowy całej kampanii. W ramach systemu każdemu klientowi należy wręczyć ulotkę informacyjną, oznaczyć naklejką kabiny, w których opalanie odbywa się w systemie, wspomóc zauważalność informacji o systemie z zewnątrz przez ustawienie rollbanera, umieszczenie banera, wyklejenie witryny i oczywiście merytoryczne przygotowanie obsługi do udzielania informacji o witaminie D3 i zaletach takiego opalania. Obsługa powinna także korzystać z opalania w systemie, aby przekonać w pierwszej kolejności siebie, iż dzięki opalaniu na lampach UV Point.3 SolGlass o mocy 0,3 W/m² możliwe jest uzyskanie jeszcze lepszych efektów opalania niż na lampach o wysokich współczynnikach UVB/UVA. Z opalaniem w tym systemie związana jest także strona internetowa www.point3.pl. Strona stanowi gotowe kompendium wiedzy na temat opalania, funkcjonowania salonu solaryjnego, zawiera zbiór aktualnych przepisów prawnych oraz prezentację salonów pracujących w systemie. To źródło niezbędnych informacji branżowych. Przeglądarka umożliwia odnalezienie w poszczególnych miastach salonów pracujących w systemie. W efekcie korzystanie przez wszystkie salony z tej samej koncepcji wizualnej doprowadzi do jej obecności w wielu miastach Polski. Dzięki temu uzyskany zostanie efekt wspólnej kampanii salonów, co wzmocni dodatkowo efekt marketingowy. Nasz system już działa – korzystają z niego salony w Opolu, Głogowie, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Gubinie, Słubicach, Rawiczu, Zielonej Górze. Skorzystaj z szansy jaką daje system Światło Zdrowie Rozsądek.


Zaprogramuj motywację swojego zespołu sprzedaży!

Dział sprzedaży to siła napędowa każdego przedsiębiorstwa. To właśnie dzięki tej sile przedsiębiorstwo poszerza swoje strefy wpływów, czyli zdobywa rynek dla swoich produktów lub usług.
Poszerzanie strefy wpływów to nic innego jak realizacja transakcji sprzedaży. Jednym z elementów determinującym optymalne funkcjonowanie działu sprzedaży jest bardzo prosta zasada, która od wielu stuleci znacząco wpływa na kreowanie rozwoju. Zasada ta wyraża się w słowie „motywacja”.

Jest motywacja jest działanie!
Warunkiem stworzenia pełnowartościowego działu sprzedaży jest zebranie w nim takich osób, które posiadają silną wewnętrzną motywację do rozwoju, podejmowania wyzwań, osiągania celów. Połączenie tych cech z odpowiednio przygotowanym programem motywacyjnym sprawi, iż nawet w dobie kryzysu Twój zespół sprzedaży przynajmniej obroni zajmowane dotychczas strefy wpływów. Oczywiście w wielu przypadkach pojawią się osoby, których nie zmotywuje żaden program, co wtedy? Ci ludzie po prostu nie powinni tworzyć działu sprzedaży.

Program motywacyjny – co to takiego? Motywowanie zespołów sprzedaży to bardzo złożone zagadnienie o bardzo dużym znaczeniu dla całej organizacji. W przygotowanym artykule pragnę przybliżyć zagadnienie programu motywacyjnego, który stanowi, a w każdym razie powinien stanowić, integralną cześć zarządzania sprzedażą. Program motywacyjny to nic innego jak pokazanie przyszłych celów i indywidualnych profitów, które są możliwe do osiągnięcia dla poszczególnych członków zespołu sprzedaży w momencie osiągnięcia założonego celu i tym samym konkretne określenie, że wykonanie wyniku sprzedażowego X pozwala na osiągnięcie wynagrodzenia w wysokości Y. Celem programu może być realizacja planów sprzedaży, poprawa efektywności, wprowadzenie nowych rozwiązań, wzrost liczby klientów. Tak naprawdę rodzaj programu motywacyjnego zależy od pierwotnego, najważniejszego celu i właśnie najbardziej efektywnymi programami są te nastawione na poprawę wyników w konkretnych obszarach, czyli nastawione na konkretne cele.
Bardzo często program motywacyjny nastawiony jest na maksymalizację wyników sprzedaży oraz szybki wzrost liczby nowych klientów.

Taki cel programu oraz działania podejmowane w jego zakresie zmierzają do zachęcenia pracowników do wypracowania najlepszych wyników i osiągnięcia pozycji lidera w danej dziedzinie np. lidera sprzedaży, ponieważ tylko z najlepszymi wynikami i zdobyciem tego tytułu związane są odpowiednie profity.

Kilka słów o przykładowych problemach

Program motywacyjny musi być skonstruowany w bardzo przemyślany sposób, tak aby z jednej strony osiągnąć założone cele wzrostowe i promować najlepsze wyniki, z drugiej jednak strony trzeba uważać aby nie zniechęcić do pracy tych, którzy posiadają gorsze wyjściowe warunki do osiągnięcia założonego celu, czyli np. mniejszy teren sprzedaży, klientów o niższym potencjale wzrostu, teren o ogólnie mniejszej ilości sklepów. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie, iż osoby te uznają założenia programu za niesprawiedliwe, co z kolei może oznaczać problemy personalne i zniechęcenie do dalszego wysiłku. Z tego punktu widzenia przygotowanie planu motywacyjnego jest bardzo trudnym zadaniem, ale z pewnością bardzo opłacalnym w przypadku osiągnięcia końcowego sukcesu. Program zachęcający do maksymalizacji wyników sprzedaży, liczby transakcji, wzrostu liczby nowych klientów może być problematyczny także z innego powodu. Pogoń za liczbami może sprawić, iż zaniedbani zostaną dotychczasowi znani i sprawdzeni już klienci przedsiębiorstwa, natomiast klienci nowo pozyskani, bez dotychczasowej historii sprzedaży, okażą się klientami posiadającymi mniejszą zdolność zakupową i sprzedażową, mniejsze zdolności kredytowe. W tym momencie okazuje się, iż program motywacyjny w swoim zakresie musi uwzględnić zarówno czynniki wewnętrzne naszej organizacji – relacje personalne oraz czynniki zewnętrzne – relacje z dotychczasowymi i nowymi klientami.

Jak przygotować dobry program motywacyjny?

To trudne pytanie wymagające bardzo szczegółowego przeanalizowania zasad wynagrodzeń i sposobów motywacji w danej firmie.

Istnieje jednak kilka ważnych wskazówek, które trzeba uwzględnić.

Z pewnością pierwszą rzeczą, którą bezwzględnie należy zrobić jest właściwe określenie celu, jaki chcemy osiągnąć w danym horyzoncie czasowym oraz wyraźne określenie przyczyn, dla których dany program wprowadzamy. Program przeznaczony dla zespołów sprzedaży powinien uwzględniać całą gamę czynników związanych z długo i krótkookresowymi wynikami sprzedaży, kontaktami z klientami. Jego konstrukcja powinna zachęcać do podejmowania ciągłych wysiłków sprzedażowych. Świadczenia motywacyjne jako wynagrodzenie za osiągane cele sprzedażowe powinny zostać ukierunkowane np. na rotację stanów magazynowych, sprzedaż produktów jednego segmentu. I tak, w ramach dobrze zaplanowanego systemu sprzedaży nakierowanego na zdobywanie nowych klientów, zespół sprzedaży powinien otrzymywać punkty za: zadanie podstawowe, czyli zdobywanie nowych klientów i otrzymywanie od nich zleceń (motywacja do zdobywania nowych klientów), w mniejszym zakresie za wzrost ilości zleceń otrzymanych od dotychczasowych klientów (utrzymanie relacji z dotychczasowymi klientami), za udział w szkoleniach (nabywanie umiejętności i wiedzy dotyczących utrzymywania relacji z klientami). Tak skonstruowany program zachęca do ogólnego rozwoju sprzedażowej działalności firmy. Określ jasno i czytelnie zasady programu, wyniki i nagrody, określ konkretne cele dla każdego uczestnika i graniczne daty funkcjonowania programu, ogłoś wyniki. W zależności od programu, nagrody powinny być przeznaczone dla tych osób, które zrealizowały, np. największą sprzedaż lub zarobiły najwięcej dla firmy lub wywiązały się z realizacji przyznanego budżetu.
Zasadą może być także, iż profity wynikające z programu przeznaczone zostaną dla członków zespołu po osiągnięciu przez cały zespół założonego wyniku.

Korzystnym może okazać się program, w którym funkcjonuje wiele nagród o niższej wartości oraz nagrody wartościowe dla liderów. Program motywacyjny może być programem finansowym lub poza finansowym, ale to zagadnienie stanowi już wyjście do dalszych rozważań dotyczących zagadnień finansowych i poza finansowych sposobów motywowania oraz przewagi jednych nad drugimi. Należy pamiętać, iż ten sam program z dużym prawdopodobieństwem nie sprawdzi się w dwóch różnych firmach. Jednym słowem – ile firm, tyle programów, każde bowiem przedsiębiorstwo posiada inny charakter, każde jest na innym etapie rozwoju organizacyjnego, każde zajmuje inną pozycję w swojej branży, czy wreszcie, każde ma inne cele do osiągnięcia. Z pewnością inne będą założenia programu dla przedsiębiorstwa będącego liderem swojej branży lub działającego w warunkach ograniczonej konkurencji np. świadczącego specjalistyczne usługi, przy założeniu, iż usługi te świadczą jedynie 3 firmy w Europie, a jeszcze inne dla młodego przedsiębiorstwa wprowadzającego nowy produkt lub usługę z potrzebą silnej ekspansji. Jak widać tematyka budowy programów motywacyjnych jest bardzo złożona. W XXI wieku nie sposób wyobrazić sobie, nie tylko przedsiębiorstwo odnoszące sukcesy rynkowe, ale nawet takie, które po prostu utrzymuje się na rynku, bez posiadania jakiegokolwiek programu motywacyjnego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi podstawowego elementu systemu motywowania, czyli dodatkowego składnika wynagrodzenia, jakim jest premia, mająca postać bonusu za osiągnięte wyniki. Nowoczesne programy motywowania to nic innego jak bardzo szerokie rozwinięcie i optymalne wykorzystanie „mocy” słowa „premia”, ponieważ tam gdzie jest motywacja – tam jest także działanie.


Użyteczny punkt widzenia

Zarządzanie stanowi proces, który dokonuje się codziennie na każdym szczeblu organizacji. Każda decyzja, każde działanie i stosowane rozwiązania, podlegają prawom zarządzania, które są zbiorem zasad, zachowań i formą realizacji procesu decyzyjnego.

Jego efekty zależą bezpośrednio od osób odpowiadających za zarządzanie w danym przedsiębiorstwie. Pomimo istnienia kanonów zarządzania i motywowania, każdy lider może wykształcić własny sposób, co więcej, ten właśnie sposób może okazać się sposobem najskuteczniejszym.

Co w takim razie powinien zrobić lider, aby osiągnąć sukces razem ze swoim zespołem?

Jakimi zasadami kierować się w tym procesie, wreszcie jaki mieć stosunek do podległych pracowników, aby ci dążyli do realizacji celu jako zespół?

Wyrażanie własnych opinii

Każdy z nas w inny sposób postrzega otaczającą rzeczywistość, każdy z nas może w inny sposób widzieć konkretne zadanie lub problem, dlatego każdy, absolutnie każdy, może znaleźć najlepsze rozwiązanie. Kreatywność to cecha bardzo ceniona wśród pracowników, określana bywa często „burzą mózgu”. Rodzi ona najlepsze pomysły i najlepsze rozwiązania pomimo tego, iż w jej trakcje padnie wiele absurdalnych pomysłów lub wniosków zupełnie nie nadających się do dalszej dyskusji. Rolą lidera jest wysłuchiwanie pomysłów i wykorzystywanie tego potencjału, stworzenie warunków do ich realizacji i dalsza zachęta do zgłaszania nowych. W wielu przedsiębiorstwach wszystkie nowe pomysły są działaniami „ściśle tajnymi”, a pracownicy stawiani bywają przed faktem dokonanym w zakresie ich realizacji, co w bardzo dużym stopniu utrudnia możliwość przystosowania się do wprowadzanych zmian. Pomysł własny bowiem lub pomysł wspólny akceptuje się o wiele łatwiej niż pomysł narzucony. Problemy w tym zakresie wynikają z przekonania lidera, iż wie wszystko najlepiej i tylko jego rozwiązania mogą być najlepsze. Często połączone jest to z wnioskiem – przecież żaden pracownik nie ma pomysłów. Cóż, tak właśnie będzie, jeżeli przedsiębiorstwo nie wykształci świadomego działania kierującego pracowników w kierunku kreatywności. A może ta kreatywność została już przygnieciona przez powyżej wskazany sposób myślenia, połączony z błędnymi, często emocjonalnymi reakcjami na zgłaszane propozycje i proponowane rozwiązania? Pamiętajmy, iż rola lidera to także podejście, które nie zniechęci do zgłaszania nowych pomysłów lub wniosków przez osoby, których pomysł na danym etapie nie został przyjęty.

Trudne decyzje to coś dla Ciebie?

Czy podejmiesz tę decyzję? Bardzo często lider staje przed dylematem o charakterze raczej wydawałoby się moralnym: zwolnić pracownika, który nie realizuje swoich obowiązków, zawala powierzone sprawy i do tego zarabia tyle co lepsi od niego, czy kierując się innymi przesłankami, pozostawić pracownika w pracy?

Zarządzanie to odpowiedzialność za przedsiębiorstwo.

Lider ma być skuteczny w swoim działaniu, rzadziej dobry, czy popularny, za to postrzegany jako osoba posiadająca system zasad i wartości. Pozostawienie w pracy takiego pracownika zdecydowanie obniża morale wśród pozostałych osób i stanowi swego rodzaju przyzwolenie na mierną postawę i popełnianie błędów, bo czym innym może skutkować brak konsekwencji? Skuteczność wymaga promowania działań profesjonalnych i osób, które w ten sposób wykonują swoje obowiązki. Jeżeli pracownik otrzymuje od Ciebie wiedzę, narzędzia i materiały niezbędne w pracy, może liczyć na Twoją opinię oraz pomoc, a pomimo tego pozostaje osobą bierną i popełnia błędy – możesz zrobić tylko jedno! Oczywiście na początku każdej drogi trzeba określić wymagania oraz system nagród za sukcesy i konsekwencji za porażki.

Słowa i czyny tylko w jednej parze

Postępowanie zgodne z przekonaniami powinno stanowić podstawę Twojego systemu wartości – jeśli tak jest, jesteś na dobrej drodze. Lider, który nie kieruje się swoim własnym interesem, postępuje właśnie w ten sposób. Jego decyzje wynikają z systemu wartości, a słowa wynikają z decyzji. Każdy kto mówi jedno, a robi coś innego, nie zdobędzie wiarygodności, zaufania i tak naprawdę nie podejmuje żadnych decyzji, a dostosowuje się jedynie do struktury przedsiębiorstwa, tak aby z niej nie wypaść. Wyrażając opinie na poklask przełożonych, brakiem działania marnuje potencjał firmy i innych zatrudnionych w niej osób.

Ludzie – tak, ale tylko ci potrzebni

Najlepsi fachowcy podsuwają najlepsze pomysły; jeżeli będziesz słuchał i do tego słyszał, z pewnością potwierdzisz ten pogląd. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie ci są profesjonalistami i pasjonatami swojej pracy, być może będą Twoimi następcami, zawsze wiedzą, znają najnowsze rozwiązania, posiadają wiedzę teoretyczną, którą sprawdzili w praktyce, często wiedzą to o czym nie masz pojęcia. Zaufaj im, swoje ego pozostaw przed biurem. To właśnie te osoby pomogą zrealizować Twoją misję, osiągnąć cel i końcowy sukces oczywiście całego zespołu, a więc także Twój – najlepszego lidera. Otaczaj się ludźmi, których potrzebujesz i myśl o tym przyjmując pracowników do pracy.

A teraz kilka słów o liderze

Wczoraj nie znaczy dzisiaj, a dzisiaj nie znaczy jutro. Dynamika zmian rynku, na którym działasz, wymaga zmian w myśleniu oraz zmian stosowanych rozwiązań. Jeżeli dziś wdrożyłeś w życie nowy pomysł, możesz być przekonany, że w ciągu jednego miesiąca konkurencja wdroży taki sam lub delikatnie zmodyfikowany. Skuteczny lider doskonale o tym wie i nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach, patrzy w przyszłość myśląc o kolejnych działaniach dostosowanych do nowych realiów zmiennego rynku. Takie podejście wymaga jednej z najtrudniejszych rzeczy – przezwyciężenia ludzkiego dążenia do stabilizacji. Liderzy przywiązani do swoich stanowisk i rutyny, w ekstremalnych przypadkach mogą być zagrożeniem dla istnienia firmy, gdyż nie dostrzegą zmieniającego się otoczenia. Zatem przyjmij nową rolę.I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy prowadzisz małą firmę, czy jesteś liderem w dużej korporacji. Artykuł ten jest dla Ciebie, gdyż pokazuje Ci w jakim kierunku rozwijać swoje umiejętności. Przypomni także o tym co już wiesz, ale z czego nie korzystasz w swojej codziennej pracy.


Relacje z klientami

Relacje z klientami

Zadowoleni klienci to największy kapitał współczesnej firmy. Losy każdej, która funkcjonuje zgodnie z zasadami wolnego rynku, zależą właśnie od jej klientów. Ich brak oznacza brak szans na przetrwanie firmy. Dlatego szefowie nawet największych światowych korporacji nie przechodzą obojętnie nad tym, co myślą klienci, badają ich zadowolenie i reagują na zamiany preferencji zakupowych.
Największe korporacje potrafią same kreować potrzeby klientów, a następnie sprzedawać im pro-dukty, które te potrzeby zaspokajają. W szeroko rozumianej branży solaryjnej oraz branży wellness działa kilka tysięcy wyspecjalizowanych podmiotów, które świadczą bardzo szczególne usługi polegające na pielęgnacji ciała. Jak powinna działać nowoczesna firma w dobie tak ogromnej konkurencji? Oto pytanie, na które warto znaleźć odpowiedź. Podstawę rozważań na temat zadowolenia klientów powinna stanowić analiza bieżących z nimi relacji oraz określenie słabych i mocnych stron wzajemnych kontaktów. Taką właśnie wstępną analizę możemy przeprowadzić bez skomplikowanych środków. Szczególnie pomocna będzie chociażby wnikliwa obserwacja zachowań, nie zaszkodzi także przygotowanie na przykład ankiety z pytaniami o zado-wolenie z usług, czystość czy dostępność oferty. Jeżeli w krótkim czasie dojdziemy do wniosku, że ze stu świeżo pozyskanych klientów tylko dziesięciu powróci, aby ponownie skorzystać z naszych usług, oznacza to, że coś jest nie tak i czeka nas naprawdę ciężka praca. Przede wszystkim należy dokonać szczegółowej analizy wszystkich odcinków relacji z klientami, począwszy od reklamy, poprzez sposób kontaktu z firmą, poziom obsługi przez pracowników, jakość usług, jakość produktów i wyposażenia, a na sposobie realizacji zamówień kończąc. Zadowolenie lub niechęć mogą powstać na każdym odcinku kontaktu klienta z firmą. Wszystkie te momenty należy traktować jako proces mający na celu wzrost zadowolenia klientów. Pamiętajmy, że nawet najlepsza reklama zachęcająca do pierwszego zakupu, nie spowoduje jego zadowolenia, gdy pracownik dokonujący sprzedaży np. telefonicznej, będzie osobą nie-kompetentną lub po prostu niemiłą.

Pamiętajmy, że o wiele tańsze jest utrzymywanie już posiadanej grupy klientów, niż zdobywanie zupełnie nowych.

Prawdą jest też, iż klient niezadowolony poinformuje o swoich problemach z firmą znacznie więcej osób ze swojego otoczenia, niż klient, który będzie zadowolony.Tak naprawdę, to przez cały czas firmy pracują na dobrą opinię u swoich klientów, potem na lepszą, później na jeszcze lepszą. Jest to proces ciągły, który na coraz wyższym poziomie wymaga coraz lepszych rozwiązań, większej wiedzy, specjalnych umiejętności oraz zaawansowanych narzędzi marketingowych.

A co możemy zrobić już dziś? Zadbaj o public relations swojej firmy. PR to część komunikacji marketingowej firmy, która stanowi o jej wizerunku w oczach klientów. Czym dokładnie jest PR? Na to pytanie odpowiadają znani autorzy:E. Bernays: „Public relations jest próbą skonstruowania publicznego wsparcia dla działania, przypadku, ruchu lub instytucji, poprzez informację, perswazję i dostosowania się.”S. Black: „Public relations to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji.”K. Wojcik: „PR jest świadomym, celowym, planowym, systematycznym i długo planowym oddziaływaniem organizacji, władz, zrzeszeń na publiczność, zwaną otoczeniem, skierowanym na ukształtowanie z nią specyficznej jakości stosunków i układów przy użyciu komunikowania i pielęgnowania kontaktów jako jedynej, klasycznej metody, i podporządkowanie tych wpływów rygorom etycznym.”Popraw komunikację ze swoimi pracownikami. Kluczowi pracownicy firmy to te osoby, które odpowiadają za wprowadzanie w życie firmy przyjętych wizji, koncepcji i rozwiązań oraz pracownicy działów obsługi klienta oraz sprzedaży. Dlatego zarządzający firmą powinni stale komunikować swoją wizję, koncepcję oraz podkreślać rolę właśnie tych pracowników w celu osiągnięcia rzeczywistych celów marketingowych. Praktycznie na każdym szczeblu organizacji występują pracownicy odpowiedzialni za relacje ze światem zewnętrznym, którzy powinni realizować marketingową wizję przedsiębiorstwa. W dziale sprzedaży będą nimi pracownicy sprzedaży, konsultanci ds. obsługi klientów, w dziale reklamacji – osoby bezpośrednio przyjmujące reklamacje, w dziale zaopatrzenia – pracownicy dokonujący zamówień towarów, w magazynie osoby wydające towar klientom. Wpływ tych osób na postrzeganie firmy przez klientów jest bardzo duży.Zbliż się do swoich klientów. To nic innego jak tworzenie bazy danych klientów, w której za-pisywane są wszystkie najważniejsze i istotne informacje dotyczące współpracy, oczekiwań, uzyskanych wiadomości o naszych produktach czy usługach. Bazy danych stały się bardzo popularnym narzędziem wykorzystywanym w relacjach z klientami, gdyż gromadzone informacje pozwalają na szybkie i sprawne zaspokojenie potrzeb klientów, co z kolei przekłada się na długookresową współpracę i korzyści finansowe dla firmy. Jeżeli jesteś osobą zarządzającą firmą, tak samo szybko powinieneś zareagować na uwagę klienta dotyczą-cą produktu, jak i na informację dotyczącą nieprawidłowego sposobu jego obsługi przez jednego z pracowników.

Bliska relacja z klientem ma swoje zalety.

Do najważniejszych należy możliwość szyb-kiego reaowania na zmiany rynku, wprowadzanie zmian na podstawie autentycznych informacji, rozwijanie palety produktów lub usług, zwiększenie sprzedaży i zysków. Te same relacje mają także i wady, gdyż natura człowieka to bardzo delikatna materia. Realizując proces bliskiej obecności klienta pamiętajmy, iż przy okazji możemy naruszyć jego prywatność. Ponadto chcąc uzyskać od klienta coraz więcej prywatnych i wartościowych opinii, trzeba mu zaoferować coś w zamian, a to może powodować wzrost kosztów.
W tej części cyklu artykułów poświęconych relacjom z klientami, przyjrzymy się bliżej zagadnieniu budowy relacji o charakterze indywidualnym, określanych mianem marketingu indywidualnego.
Marketing indywidualny polega na tworzeniu indywidualnych relacji z klientami firmy.
Dla tworzenia i utrzymywania tych relacji niezbędne jest posiadanie i odpowiednie wykorzystywanie informacji dotyczących poszczególnych klientów.
W konsekwencji informacje te stanowią podstawę do zaplanowania i podjęcia działań sprzedażowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami konkretnego klienta.Marketing indywidualny stanowi relacje o charakterze dwustronnym, polegające na ciągłej komunikacji oraz przepływie informacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem. W ramach tych relacji przekazujemy klientowi informacje o produktach, specjalnej ofercie, a także o jakości samej obsługi. Z drugiej strony otrzymujemy informacje o jego potrzebach dotyczących produktów, preferencjach zakupowych, zadowoleniu z naszych usług, często także informacje prywatne. Wszystkie informacje możemy wykorzystać na potrzeby budowania przyszłych relacji, wzrostu poziomu lojalność klientów oraz wzrostu sprzedaży.

Skuteczność relacji indywidualnych

Skuteczny marketing indywidualny rozpoczyna się od zbierania informacji ogólnych pozwalających na dokonanie podziału klientów na poszczególne grupy. Z czasem pojawiają się informacje coraz bardziej szczegółowe i tym samym coraz ważniejsze z punktu widzenia budowania relacji, gdyż za ich pomocą możemy skutecznie tworzyć relacje o charakterze indywidualnym. Wiedza dotycząca klientów to najcenniejsze informacje, które możemy wykorzystać dla osiągnięcia poprawy jakości obsługi, wzmocnienia relacji, maksymalizację zysków, zwiększenia współczynnika utrzymania klientów, wzrostu skuteczności działań marketingowych. Podstawą działań w ramach marketingu bezpośredniego, tak jak w większości działań marketingowych, jest baza zawierająca informacje o klientach. Za zbieranie, przygotowanie i opracowanie tych informacji odpowiadają pracownicy posiadający bezpośredni kontakt z klientami. Dlatego właśnie warto uświadomić sobie, iż pozyskiwanie danych musi stanowić element wszystkich akcji sprzedażowych, marketingowych, czy akcji mających na celu poprawę jakości obsługi klientów. Z punktu widzenia skutecznej sprzedaży, niezbędne są następujące dane dotyczące klientów: nazwy, adresy, dane kontaktowe, historia zakupów, zainteresowania, preferencje. Zbieranie i przetwarzanie informacji to proces ciągły, który odbywa się na każdym etapie kontaktu klienta z przedsiębiorstwem.
Najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane systemy wymiany informacji z klientami funkcjonują oczywiście w Internecie. Są nimi prawdziwie aktywne strony internetowe, które umożliwiają klientom firm udział w ich tworzeniu, udział w licznych ankietach, możliwość logowania w celu pobierania informacji i składania zamówień, śledzenia historii zakupów oraz płatności, umieszczanie linków do własnych domen, czy wreszcie możliwość wpłynięcia na wygląd zamawianego produktu. Stwarza to klientom możliwość decydowania o częstotliwości kontaktów z firmą oraz kontroli nad przekazywanymi informacjami.

Co w zamian za informacje?

Obecnie klienci doskonale zdają sobie sprawę, iż dotyczące ich informacje są towarem bardzo poszukiwanym, dlatego bardzo często w zamian za ich podanie oczekują wymiernych korzyści.
Przetworzenie otrzymanych danych umożliwia indywidualne podejście do klienta.Pozwala to na stworzenie systemu wynagradzania klienta za przekazane informacje i realizowane zakupy. System nagród może wyglądać następująco: nagrody specjalne dla najważniejszej i najwęższej grupy klientów, która realizuje największą sprzedaż, nagrody o charakterze motywacyjnym – dla każdego klienta, który dokonuje określonego zamówienia oraz nagrody i oferty specjalne dla klientów tzw. „uśpionych”.Pamiętajmy, iż specjalne programy sprzedażowe i marketingowe są skuteczne wtedy, gdy trafiają do konkretnych pod względem potrzeb i preferencji odbiorców. Jeżeli dokonamy dokładnej segmentacji klientów na podstawie posiadanych, szczegółowych informacji, z pewnością nasza komunikacja będzie bardziej precyzyjna, co przełoży się na wzrost skuteczności prowadzonej akcji marketingowej lub sprzedażowej.


Zarządzanie – jakie być powinno...

Nie tak dawno na naszych łamach powtórzyliśmy znaną tezę, iż sprawne zarządzanie jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa.

Z pojęciem zarządzania niepodzielnie związany jest czynnik ludzki, gdyż to właśnie pracownicy realizują procesy w ramach strategii firmy. Jednym z elementów zarządzania, bo zarządzamy także procesami, które mają miejsce w każdej firmie, jest zarządzanie personelem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż skuteczne zarządzanie personelem to konieczność wypracowania odpowiedniego modelu planowania, motywowania i kontrolowania pracy zespołu. Ale jak skutecznie kierować zespołem w tym modelu?

Jak skutecznie kierować zespołem w nowoczesnej firmie?

Na temat, jak to zrobić, napisano już wiele publikacji, ja natomiast chciałbym przedstawić Państwu te elementy, których stosowanie w opinii autorytetów z dziedziny zarządzania, przybliża do osiągnięcia sukcesu w trudnej materii zarządzania. Zasady te dotyczą nie tylko lidera, ale także członków jego zespołu, jako przyszłych liderów, a w danym momencie silnych ogniw, na których lider może się oprzeć. Dlatego artykuł ten adresujemy tak naprawdę do wszystkich, bez względu na to na jakim obecnie etapie kariery zawodowej się znajdują.
Podstawą jest system wartości.

Osoba o ukształtowanym systemie wartości to osoba dojrzała, o stabilnych cechach charakteru, która żyje i postępuje zgodnie ze swoimi przekonaniami. Stosuje te przekonania bez względu na sytuację oraz rodzaj problemu, który należy rozwiązać. Żaden lider nie stworzy zespołu, jeżeli jego członkowie nie będą akceptowali i stosowali jego zasad, a do tego niezbędne jest zaufanie.

Lider i zespół w procesie realizacji strategii muszą być monolitem. Podstawową cechą systemu wartości jest uczciwość, rozumiana jako podstawa relacji międzyludzkich. Nikt nie zaufa liderowi, który jest nieuczciwy względem innych i samego siebie. Każdy lider musi zdać sobie sprawę, iż jest stale obserwowany przez pracowników, którzy na tej podstawie budują opinię o nim i decydują, czy jego osoba warta jest wysiłku w ekstremalnych sytuacjach.

Wyobrażenie o całości ma znaczenie

I nikt nie twierdzi inaczej. Budowa wizji celu i sposoby realizacji nie mogą zawierać znaków zapytania. Każdy cel musi być wyraźnie określony. Każdy członek zespołu musi wiedzieć, co nim jest i jak go realizować. Lider musi natomiast „ogarnąć” całość, tak aby udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania, dostarczyć niezbędnej wiedzy, aby jego zespół się nie rozpraszał. Jak zatem ogarnąć całość? Pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Często spotykamy się z sytuacją, iż do zespołu trafia lider z innej branży. Jeżeli wie czego chce, chce też wiedzieć wszystko o nowym środowisku. „Ogarnięcie” tematu doprowadzi do realizacji celu, gdyż wyeliminuje czynniki negatywne i wynikające z nich zagrożenia. Co więcej, pozwoli na modyfikację i dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych.

Zaangażowanie ponad wszystko

Pełne zaangażowanie to element niezbędny do realizacji celu. Bezczynność, lenistwo, obojętność, udawanie to nic innego jak marnotrawienie czasu i energii. Bądź gotowy do poświęceń, wysiłku i ciężkiej pracy. Tylko taka postawa przybliża do celu. Twoje zaangażowanie jest wzorem dla innych, podnosi morale, buduje wiarę, która pozwoli zespołowi na pokonanie trudności. Przedsiębiorstwo sukcesu to przedsiębiorstwo zwycięzców.

Odporność psychiczna

To jedna z najważniejszych cech, pozwalająca szybko rozwiązywać problemy, rozładowywać napięcia oraz sprawnie kierować w sytuacjach kryzysowych. Odporność psychiczna to wychodzenie naprzeciw trudnościom, które często są nie do uniknięcia. Odporność psychiczna to cecha, którą na szczęście możemy nabyć przez doświadczenie, wiedzę, stawianie sobie małych celów i stopniowe podnoszenie poprzeczki. Wraz ze wzrostem stawki, o którą gramy, rośnie nasza pewność końcowego sukcesu. Z czasem osiągamy stan, w którym żyjemy według takiego cyklu i wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Co należy zrobić? Utrzymać napięcie, które wzmaga koncentrację i nie rezygnować z wykonania zadania nawet jeżeli piętrzą się przeciwności. Pracuj nad sobą kreując dążenie do celu w każdej sytuacji.

Pokorny czy dumny?

Lider jest dumny, gdy jego zespół osiąga sukces. Zespół lidera jest dumny z osiągniętego sukcesu, ale lider musi być także dumny ze swojego zespołu, gdyż sukces jest dziełem całej grupy. Duma z zespołu to przejaw pokory, która buduje zaangażowanie na przyszłość. Największy błąd lidera to puszczenie w niepamięć pracy zespołu przy zbieraniu laurów za sukces. Duma to siła napędowa wynikająca z siły charakteru, która nie musi zaprzeczać pokorze będącej wyrazem zasług i dokonań innych osób. Pokora czy duma – zdecydujcie sami!

Twoje zasady Twoją wizytówką

Żelazne i sprawiedliwe zasady bez względu na okoliczności, pomogą zdobyć autorytet i przekonanie współpracowników. Stosując zawsze te same zasady, budujesz wiarygodność swojej osoby. Zasady służą do rozwiązywania problemów, nie podlegają modyfikacjom i wybiórczemu stosowaniu. Mów to, co myślisz, a zasady o których mówisz stosuj w praktyce, pomimo nacisków.

Duch zespołu

Stworzenie silnego zespołu to zadanie trudne, ale bardzo opłacalne. Silny zespół osiągnie cel bez względu na przeszkody.

Wspólne cele budują energię i motywują. Każdy jest inny, każdy inaczej widzi problem, każdy może go rozwiązać, ale musi chcieć o tym powiedzieć! I wreszcie współodpowiedzialność, jakże trudna do uzyskania w wielu przedsiębiorstwach. Współodpowiedzialność za porażkę oraz prawo wspólnego podziału sukcesu, wynika bezpośrednio z połączenia różnych osobowości w zespole, każdy jest w czymś dobry, każdy wie, że w danej dziedzinie może polegać na członku zespołu.

Nauka i trening

Poziom przekazu musi być dostosowany do najwolniejszych osób w zespole. Strategia, wizja i cele muszą być jasne dla wszystkich. Zadbaj, aby każdy zrozumiał. Przekazując polecenia, rozpocznij od wyjaśnienia powodów, które stanowią podstawę wprowadzania rozwiązań, tak aby każdy dowiedział się jaki jest ich cel. Dopiero później powiedz jak polecenie wykonać i dlaczego właśnie tak.

Ludzie muszą wierzyć w siebie

Nawet najzdolniejszy zespół pracowników bez wiary w siebie i własne zdolności, nie osiągnie sukcesu.

Twoja pewność siebie pomoże innym uwierzyć w siebie. Przeanalizuj z zespołem maksymalną ilość negatywnych czynników, które mogą zaszkodzić osiągnięciu wyznaczonego celu, będą pewniejsi i uwierzą, że są gotowi na każdą ewentualność. Bez ćwiczeń brakuje umiejętności, bez umiejętności brakuje wiary w siebie, bez wiary w siebie nie ma sukcesu.

Powyższe wskazówki działają w praktyce bez względu na to, czym obecnie się zajmujesz, ale pod jednym warunkiem – muszą być konsekwentnie realizowane, tak samo jak niezbędne jest konsekwentne dążenie do celu. Każda osoba powinna zacząć od siebie i przeanalizować swoją postawę i nastawienie, gdyż naprawdę małym zmianom w tej postawie mogą towarzyszyć wielkie i pozytywne zmiany w życiu zawodowym.