1. Odpady komunalne – wszystkie odpady, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.
  2. Odpady niebezpieczne – odpady zawierając substancje chemiczne
  3. Odpady specjalne – świetlówki UV zawierające rtęć, urządzenia opalające lub ich podzespoły, żarówki oświetleniowe, przeterminowane kosmetyki.
  4. W zakładzie ustala się instrukcje postępowania z odpadami.
  5. Wszystkie odpady komunalne powinny przechowywane są w zamykanych pojemnikach wyposażonych w worki foliowe. Pojemnik znajduje się w każdym pomieszczeniu, w którym świadczone są usługi.
  6. Odbioru odpadów niebezpiecznych dokonują wyspecjalizowane firmy.
  7. Odbiór zużytych lamp UV realizowany jest przez dostawcę tych lamp za pomocą należących do niego środków transportu lub wskazanego podmiotu zbierającego odpady. Transport lamp możliwy jest jedynie przez podmioty mające pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.
  8. Przeterminowane kosmetyki przeznacza się do utylizacji do podmiotów prowadzących taki typ działalności.